Projects

FrameFab: Robotic Fabrication of Frame Shapes
by Yijiang Huang, Juyong Zhang, Xin Hu, Guoxian Song, Zhongyuan Liu, Lei Yu, Ligang Liu
Fall 2016